: : a p o t h e c a r y : :

gemstone + herbal body

n o u r i s h m e n t

 for an aligned + activated

l i f e

: : a d o r n m e n t : :

w o v e n, beaded + knotted with

i n t e n t i o n

to bring your highest visions into

f o r m

: : c r a f t : :

h o  m e crafts +

r i t u a l

kits to ignite the cosmic co

creator w i t h i n